Ngày: Tháng Một 3, 2020

Ngày: Tháng Một 3, 2020

thành công trong cuộc sống|  kỷ luật tâm trí là điều cần thiết

thành công trong cuộc sống| kỷ luật tâm trí là điều cần thiết

“Tâm trí là tất cả. Bạn nghĩ gì, bạn trở thành,” Đức Phật đã viết cách đây hai thiên niên kỷ. Bạn phải loại bỏ tất cả các định nghĩa bên trong và bên ngoài về bản thân làm hạn chế sự tiến bộ của bạn trong cuộc sống “, tác giả Jay Samit viết trong: Disrupt Yourself .
=