Chuyên mục: Tiềm Năng Bản Thân

Chuyên mục: Tiềm Năng Bản Thân

nhà lãnh đạo |cách chuyển đổi ý tưởng thành hành động

nhà lãnh đạo |cách chuyển đổi ý tưởng thành hành động

Một trong những lý do, rất ít người, trở thành những nhà lãnh đạo thực sự, hiệu quả, mặc dù nhiều người được bầu, lựa chọn hoặc lên vị trí lãnh đạo, là thời gian, nỗ lực, lập kế hoạch, chuẩn bị (chiến lược) và khả năng chuyển đổi ý tưởng , cho dù họ có vẻ tốt như thế nào, với những hành động khả thi, có giá trị!

muốn thành công|thái độ đúng đắn là điều tiên quyết!

muốn thành công|thái độ đúng đắn là điều tiên quyết!

Muốn thành công bắt đầu bằng thái độ. Thái độ khác nhau cung cấp kết quả cuối cùng khác nhau. Một trạng thái tâm trí yếu dẫn đến kết quả bất lợi. Một trạng thái tâm trí thuận lợi gây ra thành công. Trong khi kinh nghiệm, giáo dục, học tập và khả năng của bạn có thể là vấn đề lớn, thì khung tâm trí của bạn có thể tạo nên sự khác biệt.